خودت را تماشا کن

خودت را تماشا کن ...
 
بی قضاوت، فقط تماشا کن،
 
چقدر محتاج تحسین هستی؟
چقدر اشتیاق داری که کسی به تو بگوید 
که تو چقدر باهوشی، که تو به زندگی من معنی بخشیدی، که به سبک وجود تو بود که من معنا را تجربه کردم؟
شنیدن اینها بد نیست اما تو ببین چقدر محتاج شنیدنشان هستی.....
این یک اشتغال ذهنی پیوسته است، و چقدر نگران میشوی وقتی کسی چیزی بگوید که خلاف تصور تو باشد.
چقدر آزرده میشوی ،چقدر دفاع میکنی، چقدر بحث میکنی ..
چرا این همه ترس؟ چرا این همه اشتیاق برای داشتن نظر خوب دیگران؟
زیرا این تنها روش آفرینش یک خود دروغین است و خود دروغین ارزان است
از این دام هشیار باش، خودت را اختراع نکن، خودت را کشف کن، و کشف کردن ،یک سفر درونی است،
 
در خلوت از خود بپرس، من کیستم ...
 
 
مشاوره خودشناسی 
معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد قوچان


ارسال نظر

Captcha image

نظرات

مطالب مرتبط