با همۀ چشم

منتظر نباشید که خشک‌سالی تمام شود
منتظر نباشید که حساب بانکی شما سرشار شود
منتظر نباشید که تلویزیون برنامه‌هایی پخش کند که شما دوست دارید
منتظر نباشید که همسایه و همسر و همکار و همراه شما باب میل شما شوند
منتظر نباشید که خبرهای خوش از راه برسند
منتظر نباشید که دنیا ناگهان بهشت شود 
منتظر نباشید که کارامدترین نظام سیاسی جهان بر کشور شما حاکم شود و عاقل‌ترین مردان روزگار بر سر کار آیند
منتظر نباشید که خدا از آسمان به زمین آید و برای همۀ قفل‌های زندگی شما دسته‌ای کلید بیاورد
منتظر نباشید که نادان‌ها بر سر عقل آیند 
منتظر نباشید که دورۀ ترامپ‌ها و داعش‌ها سرآید
منتظر نباشید که از آسمان بر سر شما مهر و انصاف ببارد
منتظر نباشید که پرسش‌های شما گریبان شما را رها کنند
منتظر نباشید که رسم نامهربانی برافتد
منتظر نباشید که هوای شهر آن‌گونه شود که شما را بر سر شوق آورد
منتظر نباشید که جنگ مغلوب صلح شود
منتظر نباشید که حزب شما در انتخابات پیروز شود
منتظر نباشید که آیندۀ کشورتان همچون آینه صاف و روشن باشد
منتظر نباشید که دایره چهارگوش شود
هیچ کس و هیچ چیز منتظر شما نیست؛ شما هم منتظر هیچ کس و هیچ حادثه‌ای نمانید. انتظار، دشمن اکنون است. با همۀ چشم به اکنون بنگرید و با گوشۀ چشم به آینده؛ نه برعکس. 
 
چو گل گر خُرده‌ای داری خدا را صرف «اکنون» کن
که قارون را غلط‌ها داد سودای زراندوزی


ارسال نظر

Captcha image

نظرات

مطالب مرتبط